algemene voorwaarden

Wederzijds vertrouwen, inzet en openheid zijn belangrijk voor de samenwerking tussen Light Miracles® en de klant. Light Miracles® timmert overeenkomsten en leveringsvoorwaarden daarom niet helemaal dicht met kleine lettertjes, mitsen en maren. Wij houden van helderheid, openheid, transparantie en directheid.  Daarom hanteren wij de volgende eenvoudige voorwaarden, welke bestaan uit 2 delen:
1)    Algemene voorwaarden
2)    Leveringsvoorwaarden Particulieren voor producten van Light Miracles®

1: Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Light Miracles® zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Light Miracles®worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Light Miracles® worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Light Miracles® ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Aanbiedingen/overeenkomsten:
Alle aanbiedingen van Light Miracles® zijn vrijblijvend en Light Miracles® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Light Miracles®.  Light Miracles® is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Light Miracles® dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

Prijzen en Prijsstellingen:
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten voor particulieren zijn in euro's, vrij van btw, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling per bankoverschrijving, dan wel de andere betalingsmogelijkheden op deze website.  Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen of materialen stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Light Miracles®.

Persoonsgegevens:
Light Miracles® houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Light Miracles® respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Light Miracles®.


2: Leveringsvoorwaarden Particulieren voor bestellingen en producten van Light Miracles®

Verzendkosten:
Verzending geschiedt via DPD pakketdienst, of TNT Post. Voor de verzendkosten in Nederland worden de standaard pakketpost prijzen met een verzekerde waarde aangehouden. Bij pakketten met een gewicht tot 1 kg bedraagt dit € 8,75 en bij pakketten van 1-10kg € 13,75. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert Light Miracles® het tarief van TNT briefpost.
Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.
Bestellingen met een factuurbedrag boven € 450,00 worden in Nederland en België geleverd zonder verzendkosten. Er geldt geen minimum bestelbedrag.

Verzending en levertijd:
Wij trachten iedere bestelling binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst van betaling (uitgesloten bedrijfsvakantie) af te handelen. De door Light Miracles® opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding. Voor verzending naar andere landen dan Nederland kan het echter voorkomen dat dit iets langer duurt, echter nooit langer dan 10 werkdagen. Indien bestelde artikelen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden. Heeft u een spoedbestelling, neem dan even telefonisch contact met ons op voor de mogelijkheden. Het is ook mogelijk uw bestelling persoonlijk af te halen in Hoorn (NH), echter alleen na telefonische afspraak.

Eigendomsvoorbehoud:
Het Eigendomsrecht van Light Miracles® valt onder eigen beheer totdat volledige betaling en/of retournering van de omschreven artikelen heeft plaatsgevonden. Light Miracles® kan te allen tijde gebruik maken van dit eigendomsrecht en de geleverde artikelen bij u ophalen zonder enige voor aankondiging indien betaling na herhaaldelijke aanmaning uitblijft.  Eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij/zij op grond van enige overeenkomst aan Light Miracles® verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Reclames en aansprakelijkheid:
Mocht een artikel niet, niet juist, of beschadigd geleverd worden, dan dient u dit binnen 48 uur aan ons door te geven. Dit kan zowel telefonisch als per E-mail. Wij nemen dan contact met u op voor een correcte afhandeling. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden.

Retour bestelling:
Het retourneren van artikelen gebeurt steeds op risico van de koper.
Light Miracles® is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen zeven dagen na levering retour zenden aan het postadres van Light Miracles®, Postbus 3127, 1620GC Hoorn
Retour ontvangen artikelen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door u voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Light Miracles®  niet worden vergoed.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten:
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Light Miracles® geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Bestellingen/communicatie:
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Light Miracles®, dan wel tussen Light Miracles® en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Light Miracles®, is Light Miracles® niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Light Miracles®

Overmacht:
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Light Miracles® ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Light Miracles® gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Light Miracles® kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Overige bepalingen:
Indien u aan Light Miracles® opgave doet van een adres, is Light Miracles® gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden, tenzij u via de bestelpagina van Light Miracles® schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Light Miracles® gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Light Miracles® deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Light Miracles® in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Light Miracles® vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Light Miracles® is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Light Miracles® & BE YOU Life-Changing® zijn geregistreerde merknamen van: John; Jagadiël Breukels, vrij en onafhankelijk ondernemend in USCC GAIA, Chamber of Commerce: GAC.77.111.01  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2014 - 2019 Light Miracles | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel